Izbori 2016 Štampa El. pošta
Savez - Aktuelno
sreda, 15 jun 2016 10:13

Na osnovu člana 58. Statuta Rukometnog saveza Beograda i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine Rukometnog saveza Beograda, a povodom odluka Skupštine Rukometnog saveza Srbije od 29. decembra 2015.godine i Upravnog odbora Rukometnog saveza Beograda od 03.06.2016. godine o izbornim aktivnostima, Predsednik Skupštine zakazuje


IZBORNU SEDNICU SKUPŠTINE RUKOMETNOG SAVEZA BEOGRADA
sa sledećim
DNEVNIM REDOM

1) Izbor radnih tela Skupštine
- Izbor Radnog predsedništva
- Izbor Verifikacione komisije
- Izbor Zapisničara i dva Overivača zapisnika
2) Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Rukometnog saveza Beograda, koja je održana 29.01.2016. godine.
3) Izveštaj Verifikacione komisije.
4) Verifikacija mandata članova Skupštine Rukometnog saveza Beograda.
5) Izveštaj o radu Rukometnog saveza Beograda za period od 01.05.2012. do 10.06.2016.godine
6) Usvajanje Završnog računa Rukometnog saveza Beograda za 2015. godinu
7) Izveštaj Nadzornog odbora RSB o materijalno - finansijskom poslovanju Rukometnog saveza Beograda za period od 01.05.2012. godine do 31.12.2015. godine, sa analizom poslovanja i usklađenosti odluka Skupštine Rukometnog saveza Beograda
8) Izbor Predsednika Skupštine Rukometnog saveza Beograda
9) Izbor Potpredsednika Skupštine Rukometnog saveza Beograda
10) Izbor Predsednika Upravnog odbora Rukometnog saveza Beograda
11) Izbor Potpredsednika i članova Upravnog odbora Rukometnog saveza Beograda
12) Izbor Predsednika i 2 (dva) člana Nadzornog odbora Rukometnog saveza Beograda
13) Imenovanje Generalnog sekretara Rukometnog saveza Beograda
14) Tekuća pitanja

Izborna sednica Skupštine Rukometnog saveza Beograda održaće se u PONEDELJAK, 27.06.2016. godine sa početkom u 15:00 časova u Svečanoj sali (2. sprat) Gradskog centra za fizičku kulturu (GCFK – Stari DIF), Beograd, ulica Deligradska 27.

Molimo predstavnike svih članova Rukometnog saveza Beograda da obavezno prisustvuju Izbornoj sednici kako bi u demokratskoj atmosferi izabrali organe Rukometnog saveza Beograda za naredni mandatni period od 4 (četiri) godine.

U slučaju sprečenosti molimo Vas da obavestite kancelariju Rukometnog saveza Beograda, gospodina Dušana Savića, na telefone 011/3629-126 ili 011/3629-127.

Pretstavnik Kluba ili Zajednice dužan je da po dolasku na Izbornu sednicu preda za Verifikacionoj komisiju, overeno ovlašćenje.

Ovlašćenje overava zakonski zastupnik Kluba ili Zajednice.

pdfIzbori Dnevni Red 2016 - Dnevni red

pdfDopis članovima

pdfStatut Rukometnog saveza Beograda

pdfIzveštaj o radu RSB - period 2012-2016.

pdfOvlašćenje

pdfPoslovnik o radu Skupštine RS Beograda